Now showing items 1810-1829 of 2057

  • สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2553 

   สุริยะ วงศ์คงคาเทพ; ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; ชาญชัย พิณเมืองงาม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2553-02-10)
   รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของประเทศไทย (2) ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและแผนงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ...
  • สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 

   กุศล สุนทรธาดา; Kusol Soonthorndhada; อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม; กาญจนา ตั้งชลทิพย์; สุรีย์พร พันนึ่ง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
   สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย ที่อยู่ในรูปของงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารเชิงนโยบาย ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   ปรีชา อุปโยคิน; Phrecha Uphaypkin; อภิสม อินทรลาวัณย์; ธันวา เอี่ยมงาม; Aphisom Intaralawan; Thanwa Iamngam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องการทราบถึงผลการดําเนินงานด้านกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ...
  • สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากการพัฒนานำร่องรูปแบบ กสพ. จังหวัดภูเก็ต 

   ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; Prasit Leerapan; รุจินาถ อรรถสิษฐ; Rujinaj Atthasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวคิด กระบวนการ และผลการปฏิบัติการนำร่องของรูปแบบกระจายอำนาจด้านสุขภาพตามระบบคณะกรรมการด้านสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ...
  • สถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

   ปรียา มิตรานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
   การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาจากผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจดังกล่าวนี้ได้เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2517 โดยในช่วงแรกจัดทำก ...
  • สถานการณ์และแนวโน้มระบบบริการสาธารณสุข 

   พินิจ ฟ้าอำนวยผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12)
   วัตถุประสงค์ 1) เพื่อแสดงแนวโน้มสถานการณ์ของระบบบริการสาธารณสุขในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในด้าน a. การเข้าถึงบริการและการใช้บริการที่จำเป็นของประชาชน b. รูปแบบการให้บริการของหน่วยบริการ c. คุณภาพของการบริการที่สะท้อนจากผลลัพธ์ ...
  • สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค 

   สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   โรคหัวใจเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศ ซึ่งจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขโรคหัวใจเป็นหนึ่งใน 5 อันดับต้นของสาเหตุการตายของประชากรไทย ข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคหัวใจ ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมจากทั่วประเทศอย่างเป็นระบบและครอ ...
  • สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลบางกรวย 

   พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; Patcharaporn Panyawuthikrai; คทา บัณฑิตานุกูล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ/ศูนย์สุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรวย โรงพยาบาลบางกรวยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดเป็นชุมชนเมือง ได้รับนโยบายเรื่องสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) ...
  • สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ส่วนงานเภสัชกรรม 

   พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; Patcharaporn Panyawuthikrai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัด ขนาดประมาณ 300 เตียง จัดเป็นสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ที่จะรับบริการจากการส่งต่อของสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ แต่เนื่องจากต้องรับผิดชอบประชาชนในพื้นที่ ...
  • สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น 

   ดวงพร คำนูณวัฒน์; Dongporn Khamnuwat; นิยะนันท์ สำเภาเงิน; สุนิดา ศิวปฐมชัย; Niyanan Sampao-ngern; Sunida Siwaphathomchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ศึกษาการสื่อสารด้านสุขภาพของสื่อท้องถิ่น 5 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย และ เคเบิลทีวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เนื้อหาและการนำเสนอเนื้อหาด้านสุข ...
  • สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของหนังสือพิมพ์รายวัน 

   พนม คลี่ฉายา; Phanom Khlichaya; นภวรรณ ตันติเวชกุล; รัตนา ทิมเมือง; Naphawan Tantiwetchakul; Ratana Timmuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบปริมาณและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพของสื่อหนังสือพิมพ์ ระบุบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอเนื้อหาสุขภาพทางหนังสือพิมพ์ การให้ความสำคัญแก่การนำเสนอเนื้อหาสุขภาพข้อจำกัดในการทำงาน ...
  • สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย 

   ยุพา วงศ์ไชย; Yupa Wongchai; ระพีพรรณ คำหอม; ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล; สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์; อภิญญา เวชยชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย การศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพองค์กรภาคเอกชน วิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาคเอกชน วิธีการศึกษาโดยแบบสอบถ ...
  • สถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชน 

   รุจินาถ อรรถสิษฐ; Rujinat Atasit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของภาคประชาชน มุ่งเน้นการศึกษาและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของการส่งเสริมสุขภาพในภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนไทย ...
  • สถานสงเคราะห์คนชราอาคารเขียวต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 

   สุขสันติ์ หอพิบูลสุข; Suksun Horpibulsuk; อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์; Avirut Chinkulkijniwat; พรศิริ จงกล; Pornsiri Jongkol; ณัฐฐิตา เพชรประไพ; Nutthita Petchprapai; ปัทมา วาจามั่น; Patama Vajamun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   งานวิจัยนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสำคัญสามส่วน: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการล้มของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและลำดับความสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้ ...
  • สถานะสุขภาพของประชาชนวัยแรงงาน โดยการตรวจร่างกาย ศึกษาเฉพาะอาชีพ 

   ภัทรา จุลวรรณา; Patra Chunwanna; อำภาพร พัววิไล; เบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์; กชกร อยู่เย็น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาสถานะสุขภาพโดยการตรวจร่างกายของประชากรวัยแรงงานเฉพาะกลุ่มอาชีพ 6 อาชีพ เป็นการศึกษาสถานะสุขภาพ วิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสภาพการทำงาน โดยการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาสุ่มสำ ...
  • สถานะสุขภาพของลูกแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่น ที่จังหวัดระนอง 

   ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร; Ladawan Prathipchaikul; ถนอมศรี อินทนนท์; สมชาย วงศ์เจริญยง; อภิรดี แซ่ลิ่ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้ 

   ลัดดา เหมาะสุวรรณ; Ladda Mo-suwan; สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล; ถนอมศรี อินทนนท์; ปิยะธิดา ขจรชัยกุล; ประสิน จันทร์วิทัน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   Health status of Thai infants & preschool childrrn: a reviewThis report is a 10-year-retrospective review of health status of Thai infants and preschool children. Literature search was done through three electronic publication ...
  • สถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ลี้ภัยในเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์เชิงนโยบายและการสำรวจความจำเป็นด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง 

   ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์; Rapeepong Suphanchaimat; นารีรัตน์ ผุดผ่อง; Nareerut Pudpong; วาทินี คุณเผือก; Watinee Kunpeuk; สตพร จุลชู; Sataporn Julchoo; มธุดารา ไพยารมณ์; Mathudara Phaiyarom; พิกุลแก้ว ศรีนาม; Pigunkaew Sinam; ปณิธี ธัมมวิจยะ; Panithee Thammawijaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09-19)
   แม้รัฐบาลไทยมีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนในการดูแลสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่านโยบายการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยในเขตเมืองยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมนัก ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอ ...
  • สถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยแรงงานไทย 

   สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์; Somkiat Sirirattanapruk; ศิริลักษณ์ สิมะพรชัย; อรสา โฆวินทะ; สมาน ฟูตระกูล; ทิชาพงษ์ หาญสรกานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ประชากรวัยแรงงานเป็นกลุ่มประชากรหลักในการสร้างผลผลิต และต้องดูแลกลุ่มประชากรวัยอื่น ๆ ของประเทศ ดังนั้นสถานะสุขภาพของประชากรวัยแรงงานสามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของประชากรไทยรวมทั้งประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ ...
  • สถานะและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย 

   ชาติชาย มุกสง; Chatchai Muksong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   สิ่งที่ขาดหายไปในการแพทย์และสาธารณสุขไทย แต่ทุกคนจะไม่ค่อยรู้สึกก็คือ มิติทางประวัติศาสตร์ เนื่องเพราะสังคมไทยยังขาดการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของการแพทย์และสาธารณสุขในเชิงสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจอยู่มาก การแพทย์และการสาธ ...