Now showing items 1-4 of 4

  • การศึกษาทิศทางการผลิตกำลังคนสายสาธารณสุขภายใต้การผลิตของหน่วยงานสถาบันพระบรมราชชนก 

   กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Ratchatarom; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Srakshetrin; ศุทธินี วัฒนกูล; สุรศักดิ์ สุนทร; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; รุ่งนภา จันทรา; ศรีจันทร์ พลับจั่น; นภชา สิงห์วีรธรรม; แสงโฉม ถนอมสิงห์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2015)
   จากการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ การผลิตกำลังคนที่มีคุณลักษณะขีดความสามารถในการทำหน้าที่จึงควรมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันพระบรมราชชนก เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตและพัฒนากำลังค ...
  • การศึกษาภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien; กฤษดา แสวงดี; Krisada Sawaengdee; Benjaporn Rajataram; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Kamolnat Muangyim; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์; Wiriya Phokhwang-Just; ศุทธินี วัฒนกูล; Suttini Wattanakul; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; ศรีจันทร์ พลับจั่น; Srijan Pupjain; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; เบญจพร รัชตารมย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณาแบบผสมโดยทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาระงานและปัจจัยกำหนดผลิตภาพ 2) ศึกษาความสอดคล้องของภาระงานกับอัตรากำลังบุคลากรที่มี และ3) สังเคราะห์ข้อเสนอเช ...
  • ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์ 

   กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; วิบูลย์ วัฒนนามกุล; อารีรัตน์ บากาสะแต; จำปี วงศ์นาค; ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์; สุกัณฑา หมวดทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2017)
   งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึง สืบค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ อันจะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการหา ...
  • นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท 

   นุศราพร เกษมสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Pattapong Kessomboon; Kamolnut Muangyim; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Khon Kaen University (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2006)
   ประเทศไทยมีความพร้อมหรือทุนด้านการแพทย์แผนไทยอยู่มาก นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่า เรามีเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตสมุนไพรถึงประมาณ 2,500 แห่ง เรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่มีคุณค่าต่อการผลิตถึง 140,000 ชนิด ...