Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต 

      กัญญดา ประจุศิลป; อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต 2) ศึกษาปัจจัยชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนสื่อสารสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต และ3) ...