Now showing items 1-1 of 1

    • รัฐไทยกับนโยบายสุขภาพสตรี หนึ่งในวาระสำคัญของชาติ 

      ศันสนีย์ เรืองสอน, บรรณาธิการ; มหาวิทยาลัยมหิดล, เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ; การประชุมวิชาการเรื่องรัฐไทยกับนโยบายสุขภาพสตรี หนึ่งในวาระสำคัญของชาติ (2540 : กระทรวงสาธารณสุข) (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540)