Now showing items 1-1 of 1

    • ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย 

      ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; ยุวดี คาดการณ์ไกล; การประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
      แนวคิดการพัฒนากระบวนการประชาสังคม หรือ Civil Society เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม อันจะนำไปสู่ สังคมสมานุภาพ และความสงบ สุข สันติ ในสังคมนั้นเพิ่งจะมีการนำเสนอเข้ามาสู่แวดวงนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของไทย ...