Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพ 

   บุญเรือง เนียมหอม; Boonruang Niamhom; กำพล ดำรงค์วงศ์; ปรียาพร ฤกษ์พินัย; Kampol Dumrongworng; Preeyaporn Rerkpinay (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจสภาพและปัญหาการดำเนินงานในการจัดพิมพ์และเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสุขภาพของผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทย (2) ศึกษาผู้แปลงข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน ลักษณะผลงานที่ทำ กระบวนการเข้าสู่อาชีพ ...
  • รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์ 

   บุญเรือง เนียมหอม; Boonruang Niamhom; กำพล ดำรงค์วงศ์; Kampol Dumrongworng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการและขั้นตอนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สุขภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสุขภาพ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาชน ...