Now showing items 1-3 of 3

  • การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะนิเทศศาสตร์; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค; กระทรวงสาธารณสุข. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค; องค์การอนามัยโลก (WHO); สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์, 2553-12)
   วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯ นี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันเอดส์ในลักษณะการควบคุม กำกับ และประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย 7 ...
  • การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Prachusin; อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; Anuchai Theerarueangchaisri; Areewan Uatanee; Anirut Satimuan; Chulalongkorn University. Faculty of Nursing; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การพัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต (2) ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต และ (3) ศึกษาความพึงพอใ ...
  • การศึกษาการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพผ่านอินเทอร์เน็ต 

   สุกัญญา ประจุศิลป; Sukanya Phachusin; อารีย์วรรณ อ่วมตานี; อนิรุทธ์ สติมั่น; ครรชิต จามรมาน; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สำรวจความน่าเชื่อถือของเว็บสุขภาพไทย และ (2) วิเคราะห์กระบวนการจัดทำเว็บสุขภาพในประเทศไทย แบ่งการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการสำรวจเว็บสุขภาพของไทยทั้งหมด ...