Now showing items 1-20 of 21

  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร; Vitool Lohsoonthorn; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   รายงานการศึกษา การดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการปฐมภูมิ ศึกษาขอบเขต แนวทางการประเมินคุณภาพการดูแล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการดูแล คุณภาพของการดูแล ทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยและสถานการณ์ในต่างประเทศ อุปสรรคของการดูแล ...
  • การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินการ ความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เสนอไว้โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในรายงานการศึกษา ตลอดจนค้นหาข้อมูลป้อ ...
  • การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-05-29)
   วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ : 1. เพื่อนำเสนอต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพของต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิ สหรัฐอเมริกา ...
  • การทบทวนสถานการณ์การสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

   ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
   งานวิจัยได้ดำเนินการศึกษาสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็นสองระยะ ระยะแรกเป็นการทบทวนสถานการณ์โดยรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อม ...
  • การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงค์ไพศาล; ธีระ วรธนารัตน์; บุญชัย กิจสนาโยธิน; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08-30)
   รายงานชิ้นนี้ มุ่งประเมินการทำงานของ CRCN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์(outputs & outcomes) ของงาน CRCN กับข้อผูกพันตามสัญญารับทุน (accountability) ตลอดจนอธิบายที่มาที่ไปของความคลาดเคลื่อนที่อาจค้นพบ ...
  • การปรับวิถีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; วิฑูรย์ โล่สุนทร; Vitool Lohsoonthorn; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   เนื้อหาประกอบด้วย หลักฐานทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ประสิทธิภาพของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความคุ้มค่าของการปรับวิถีชีวิตต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ...
  • การศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชากรในเขตอำเภอบ้านแพ้ว ภายหลัง การออกนอกระบบราชการ และอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

   สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล; Surasak Taneephanitsakul; ยุพา อ่อนท้วม; วิพรรณ ประจวบเหมาะ; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; Yupha Aontuam; Wipha Phachuapmuam; Vinus Udomphasertphan; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn Univesity. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ออกนอกระบบราชการ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2543 เก็บค่ารักษาพยาบาลคนละ 40 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก และ 100 บาท สำหรับผู้ป่วยใน จึงสมควรศึกษาผลกระ ...
  • การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; นเรศ ดํารงชัย; ปวรภัส โพธิสุข; โสภิดา ทองโสภิต; พลพิบูล สตางค์พุฒิ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-11)
   จากการทบทวนสถานการณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพของไทยพบว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนอย่างดีในระดับหนึ่ง หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายการขยายหลักประ ...
  • การศึกษาองค์ความรู้ด้านการแปรผลการศึกษาวิจัยสุขภาพไปสู่การปฏิบัติระดับนโยบายสาธารณะ 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-04-10)
   กระแสโลกาภิวัฒน์ในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของสังคมโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงระบบสาธารณสุข ...
  • การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยชาวลาวในประเทศไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การใช้บริการสุขภาพข้ามพรมแดนของผู้ป่วยชาวลาวในโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่มีรายงานการศึกษาทั้งข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบต่อโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ที่จะต ...
  • ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2548-12)
   เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสพัฒนาในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประเทศ ให้เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักประกั ...
  • คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สรรธวัช อัศวเรืองชัย; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จเด็จ ธรรมธัชอารี; ภรณี เหล่าอิทธิ; Santawat Asawarueangchai; Krit Pongpirul; Jadej Thammatacharee; Poranee Laoitti; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   โครงการวิจัยคำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย นี้ประกอบด้วยการศึกษา 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการทบทวนประสบการณ์การทำวิจัยด้านคุณภาพของบริการสุขภาพ และการทำข้อเ ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ทศพร วิมลเก็จ; Thosaporn Wimonkej; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ศึกษาต้นทุนบริการและวิเคราะห์ต้นทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาและทันตกรรม ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เตรียมงบประมาณ รวมทั้งจัดเตรียมท ...
  • ต้นแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

   วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การที่ประชากรมีอายุยืนขึ้นทำให้โรคเรื้อรังที่เป็นผลจากการเสื่อมของสภาพร่างกาย เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคปอดอักเสบเรื้อรัง เป็นต้น กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในประเท ...
  • บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

   ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์; ธีระ วรธนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   โครงการทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยหวังจะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ทางคณะผู้วิ ...
  • ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban; สุกัลยา คงสวัสด์; ภรณี เหล่าอิทธิ; Sukalaya Khongsawad; Porranee Laoitti; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   โครงการการศึกษาผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ในปีที่ 2–3 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามศึกษาผลกระทบของการออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ...
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่3 ปีที่3 

   ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; อรุณ จิรวัฒน์กุล; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; วสี ดุลวรรธนะ; ภาสกร ศรีทิพย์สุโข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   การดําเนินงานของเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบันในปี 2551 ที่ผ่านมา ได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักทั้งจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใต้โครงการ "พัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3” และจากกลุ่มสถาบันแพทยศาส ...
  • ระบบบริการสุขภาพชุมชน : โครงการ กรุงเทพ 7 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine; สำนักอนามัย กทม., ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 (ลุมพินี); สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์; วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม; Bangkok Metropolita Adminisration, Health Department; The Thai Red Cross Society, King Chulalongkorn Memorial Hospital; Nursing Collage of the Thai Red Cross; Chulalongkorn University, Social Research Institute (Faculty of Medicine Chulalongkorn University, 2546)
   ในศตวรรษที่ 21 สิ่งท้าทายใหม่ๆ ทางสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยที่กำลังปรากฏให้เห็นคือ ความรวดเร็วของการสูงอายุของประชากร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคจากปัญหาโรคติดต่อที่เป็นปัญหาหลักทางสุขภาพมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ...
  • ระบาดวิทยาของโรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงและการตรวจคัดกรองในประเทศไทย 

   วิฑูรย์ โล่สุนทร; Vitool Lohsoonthorn; วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี; Wiroj Jiamjarasrangsri; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาระบาดวิทยาของโรคเบาหวานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเจ็บป่วย (Morbidity rate) และอัตราตาย (Mortality rate) ของโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ทําให้ทราบถึงขนาดของโรคเบาหวานในประเทศไทยว่ามีมากน้อยเพียงใด ...
  • สมดุลของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาลของเอเชีย บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2549-10)
   มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประเด็นที่เรียนรู้ร่วมกันได้ระหว่างนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาลของเอเชีย อันจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่สร้างสรรค์สําหรั ...