Now showing items 1-4 of 4

  • กลไกสุขภาพภาคประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษากลไกสุขภาพภาคกลาง 2546 

   สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษากลไกสุขภาพภาคประชาชน กับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวทีสมัชชาสุขภาพในพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาค เป็นอันดับหนึ่งที่ทําให้เห็นภาพกระบวนการที่น่าจะเป็นการก่อกําเนิด ...
  • การขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 

   สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การศึกษาการขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2546 เป็นการบันทึกปรากฏการณ์ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงบริบทของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายและ ...
  • ประชาสังคมไทยกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ : พัฒนาการของทุนทางสังคมเพื่อการสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ 

   สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547)
   แนวคิดและกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในสังคมไทย ทําให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ต่อการจัดการและดําเนินการในการสาธารณสุข ที่จะต้องคิดถึงสุขภาพในมิติใหม่ ที่เป็นทั้งเรื่องกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณ/ปัญญา และเน้นไปที่การสร้างสุขภา ...
  • โครงการศึกษากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

   สุวจี กู๊ด; Suvajee Good; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยการสาธารณสุข; Chulalongkorn University. Public Health College (วิทยาลัยสาธารณสุข, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545)
   การจัดสมัชชาสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ อันเป็นกระบวนการให้ประชาชนทั่วไปมีสวนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทยตามแนวคิด ...