Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 

      มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ; ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2551-10)
      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้กรอบแนวคิดของการศึกษาต้นทุนของความเจ็บป่วย (cost of illness study) ทำการวิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้วิธีความชุก ...