Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2553 

      สุริยะ วงศ์คงคาเทพ; ณรงค์ สหเมธาพัฒน์; ชาญชัย พิณเมืองงาม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2553-02-10)
      รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) ประมวลสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของประเทศไทย (2) ศึกษายุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สำคัญ รวมทั้งบทบาทและแผนงานของหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ...