Now showing items 1-1 of 1

    • การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารหนูในนำบริโภคของตำบลร่อนพิบูลย์ 

      วิไลวรรณ พุทธพฤกษ์; Wilaiwan Puttapruk; ณรงค์ ภมรภู่ศิริกุล; พโยม เสนอินทร์; อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม; Narong Pamornpoosirikul; Payome Sanin; Uraiwan Madardam; โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ (โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์, 2545)
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและน้ำฝนในเขตพื้นที่ที่เสี่ยงต่อโรคพิษสารหนูในเขตพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขั้นตอนการศึกษา 1) ตรวจหาปริมาณสารหนูในน้ำประปาทุกระ ...