Now showing items 1-1 of 1

    • ศักยภาพของการผลิตยาในปัจจุบันและแนวโน้มของเทคโนโลยีการผลิตยาในอนาคต 

      อำพล ไมตรีเวช; Amphon Mitreewach; ณรงค์ สาริสุต; ณัฐนันท์ สินชัยพานิช; มนต์ชุลี นิติพน; ฤดี เสาวคนธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านศักยภาพของการผลิตยาในปัจจุบัน และแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ ...