Now showing items 1-1 of 1

    • การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศไทย 

      ปรีชา เปรมปรี; ฉันทนี บูรณะไทย; เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย; ถนอม น้อยหมอ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
      การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในสัตว์และคนตั้งแต่ปลายปี 2546 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลถึงมกราคม 2549) ได้มีการแพร่ระบาดได้เกิดขึ้นจำนวนสามรอบ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและนานาประเทศเป็นอย่างมาก ...