Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนามาตรฐานของแบบประเมินทางภาษาและการพูดสำหรับเด็กไทยช่วงอายุ 0 - 4 ปี 

      เบญจมาศ พระธานี; นิภา อังศุภากร; ทวิตรี ภูมินำ; ชลดา สีพั้วฮาม; เพชรรัตน์ ใจยงค์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการแห่งชาติ, 2554)
      เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิด หากไม่ได้รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินภาษาและการพูดจะมีปัญหาในการสื่อสารการเรียนรู้และการดำรงชีวิต จึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและคัดแยกปัญหาภาษาและการพูด ...