Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย 

      ศิริพันธุ์ สาสัตย์; ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์; เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-11-16)
      ความต้องการการดูแลในสถานบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พบว่ายังไม่มีแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่ดีและยังไม่มีระบบการกำกับดูแลที่ชัดเจน วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถา ...