Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

      สุนีย์ ละกำปั่น; Sunee Lakampun; ทัศนีย์ นนทะสร; อรวรรณ แก้วบุญชู; มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
      การประเมินโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการอบรม ปัจจัยนำออก และผลลัพธ์ ของโครงการอบรมวิทยากรที่ปรึกษาด้านการสร้างเ ...