Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับพลังชุมชน 

      ทัศนีย์ สุมามาลย์ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, 2008-04-30)
      เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและรูปแบบเครือข่ายระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับพลังชุมชน โดยการกระตุ้นเสริมพลังอำนาจชุมชนพร้อมกับพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความมุ่งหวังที่จะให้เกิดรูปแบบการทำงานสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนเอ ...