Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อชะลอการล้างไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

   อัมพรพรรณ ธีรานุตร; นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์; ปัทมา สุริต; วาสนา รวยสูงเนิน; ดลวิวัฒน์ แสนโสม; จันทร์โท ศรีนา; ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส; นวลอนงค์ สุดจอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Action Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอการล้างไต โดยทำการวิจัยที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ...
  • การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมแพ 

   อัมพรพรรณ ธีรานุตร; Ampornpan Theeranut; สุณี เลิศสินอุดม; Sunee Lertsinudom; นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์; Nonglak Methakanjanasak; ปัทมา สุริต; Pattama Surit; จันทร์โท ศรีนา; Chantho Srina; วิบูลย์ศักดิ์ วุฒิธนโชติ; Wiboonsak Wuttanachot; ยศวัจน์ พักเท่า; Yosawat Paktao; ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส; Duangjai Adisaksodsai; นวลอนงค์ สุดจอม; Nuan-Anong Sudjom; สุดาพร ไทยเทวรักษ์; Sudaporn Thaitewarak; สุนันท์ชนก น้ำใจดี; Sunanchanok Namjaidee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-09)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Mutual Collaborations Action Research) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนาหารูปแบบของกิจกรรมบริการในระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตเรื้อรังทุกระยะ 2. ...