Now showing items 1-1 of 1

    • ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย 

      นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; นาถธิดา วีระปรียากูร; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Natteeda Verapheyakun; Phatapong Kedsomboon (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547)
      จากข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2546 มีข้อเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเข้าสารเคมีอันตราย กลุ่ม 1a และ ...