Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาโรคปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และการใช้ยาชุดของประชาชนอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

      นิธินาถ เอื้อบัณฑิต; Nithinat Auabandit; มงคลรัตน์ อุ่นแก้ว; มยุรีย์ คำอ้อ; มลทา ทายิดา; ยุวดี อดทน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      โรคปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และการใช้ยาชุดของประชาชน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาอุบัติการณ์และสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อและข้อ วิธีการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวด และการกระจายของยาชุดแก้ปวดกล้ามเนื้อในชุมชน ...