Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยพัฒนาโมเดลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด 

      สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; นิพนธ์ โตวิวัฒน์; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; วลัยพร พัชรนฤมล; จิตปราณี วาศวิท; พัชนี ธรรมวันนา; สุธีรดา ฉิมน้อย (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-10)
      โครงการวิจัยพัฒนาโมเดลการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการจัดทำบัญชีรายจ่ายสุขภาพระดับจังหวัด ประเมินสถานการณ์ระบบข้อมูลข่าวสารค่าใช้จ่ายด ...