Now showing items 1-2 of 2

  • นำการเงินการคลังหนุนการจัดการความรู้สู่สุขภาพวิถีไท 

   นุศราพร เกษมสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; ปัตพงษ์ เกษมสมบูรณ์; กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม; Pattapong Kessomboon; Kamolnut Muangyim; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Khon Kaen University (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2549)
   ประเทศไทยมีความพร้อมหรือทุนด้านการแพทย์แผนไทยอยู่มาก นับเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่า เรามีเครือข่ายวิสาหกิจการผลิตสมุนไพรถึงประมาณ 2,500 แห่ง เรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ที่มีคุณค่าต่อการผลิตถึง 140,000 ชนิด ...
  • ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย 

   นุศราพร เกษมสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; นาถธิดา วีระปรียากูร; ปัตพงษ์ เกษตรสมบูรณ์; Natteeda Verapheyakun; Phatapong Kedsomboon; มหาวิทยาลัยขอนแก่น; Khon Kaen University (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547)
   จากข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2546 มีข้อเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเข้าสารเคมีอันตราย กลุ่ม 1a และ ...