Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน กรุงเทพมหานคร 

      กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล; Kobkul Pancharoenkul; ปนัดดา ปริยทฤฆ; พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร; สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล; ธิติมา จำปีรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      ระบบบริการสุขภาพของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งระบบการจัดการ และกระบวนการดำเนินงาน ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของการเข้าถึงการบริการ สิทธิต่างๆ ที่ควรจะได้รับ และคุณภาพบริการ ...