Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 

      ธวัชชัย เทียนงาม; ประคองศิริ บุญคง; ทรงศักดิ์ สอนจ้อย; ศุภลักษณ์ ฟักคำ; ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; สมนึก สุชัยธนาวนิช; บุญสม อัครธรรมกุล; มนทิรา วิโรจน์อนันต์; อารีวรรณ ทับทอง; พักตร์เพ็ญ อินทุใส (สถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2553)
      การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก ย้อนหลังหนึ่งทศวรรษ คือตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ...