Now showing items 1-4 of 4

  • การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ศรีมนา นิยมค้า; อมรรัตน์ งามสวย; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2005)
   งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศึกษาโดยการใช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา และการสัมภาษณ์เจาะลึก ...
  • การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี ในระดับปฐมภูมิ 

   ประคิณ สุจฉายา; Phakin Sutchaxaya; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์; Chiang Mai Unversity. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2004)
   งานวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ในระดับปฐมภูมินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย แนวคิด และสถานการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงเรียนอนุบาล คลินิกสุขภาพเด็กดี ...
  • รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Saenarat; วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; วิภาดา คุณาวิกติกุล; สุสัณหา ยิ้มแย้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2001)
   การศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาภาคเหนือนี้ ได้ใช้แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ...
  • สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; วารุณี ฟองแก้ว; จุฑามาศ โชติบาง; สุกัญญา ปริสัญญกุล; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; Chiang Mai University (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2002)
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพยาบาลในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาระบบบริการสุขภาพ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบสุขภาพไทยและบทบาทของพยาบาลและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ...