Now showing items 1-8 of 8

  • การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ศรีมนา นิยมค้า; อมรรัตน์ งามสวย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษาการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศึกษาโดยการใช้แบบวิจัยเชิงพรรณนา และการสัมภาษณ์เจาะลึก ...
  • การพัฒนาชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี ในระดับปฐมภูมิ 

   ประคิณ สุจฉายา; Phakin Sutchaxaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   งานวิจัยเรื่องชุดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ในระดับปฐมภูมินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบาย แนวคิด และสถานการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน โรงเรียนอนุบาล คลินิกสุขภาพเด็กดี ...
  • การสังเคราะห์บทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : บริบทของวิชาชีพและสถานบริการสุขภาพ 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การสังเคราะห์บทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: บริบทของวิชาชีพและสถานบริการสุขภาพ เป็นการศึกษาบทบาทและโครงสร้างของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์ การพยาบาล เภสัชกรรม ...
  • การสังเคราะห์สารสนเทศทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

   ประคิณ สุจฉายา; Phakin Sutchaya (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   การสังเคราะห์สารสนเทศทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยการบูรณาการข้อมูลจากเอกสารและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคล 12 คนที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในสถาบันต่างๆ พบว่า ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
  • บันทึกทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : แนวคิดวิธีบันทึกและการใช้ประโยชน์ 

   ประคิณ สุจฉายา; Phakin Sutchaya; วิจิตร ศรีสุพรรณ; โรจนี จินตนาวัฒน์; กุลดา พฤติวรรธน์; ศรีมนา นิยมค้า; Wichit Srisuphan; Rodchanee Chintanawat; Kulada Phruek; Srimana Niyomkha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   บันทึกทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างพยาบาลและผดุงครรภ์ และบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพเกี่ยวกับอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ การปฏิบัติกิจกรรมการพย ...
  • พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

   วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; ขนิษฐา นันทบุตร; อุไร หัตถกิจ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   รายงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกระบวนการพัฒนาแนวคิดในการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในชุมชน ภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต โดยมุ่งเน้นบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลเป็นหลัก ...
  • รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Saenarat; วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; วิภาดา คุณาวิกติกุล; สุสัณหา ยิ้มแย้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาภาคเหนือนี้ ได้ใช้แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ...
  • สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล 

   ประคิณ สุจฉายา; Prakin Suchaxaya; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; วารุณี ฟองแก้ว; จุฑามาศ โชติบาง; สุกัญญา ปริสัญญกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพยาบาลในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาระบบบริการสุขภาพ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบสุขภาพไทยและบทบาทของพยาบาลและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ...