Now showing items 1-1 of 1

    • สถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 

      ปรียา มิตรานนท์ (สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2009)
      การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มข้อมูลที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาจากผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ การสำรวจดังกล่าวนี้ได้เริ่มทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี 2517 โดยในช่วงแรกจัดทำก ...