Now showing items 1-2 of 2

  • ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก 

   สุนันทา โอศิริ; Sunanta Osiri; รตีวรรณ อ่อนรัศมี; ปวีณา มีประดิษฐ์; อรพิน ทองดี; ปิยะชนก บุปผาชาติ; พัชนี สุวรรณศรี; ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์; รจฤดี โชติกาวินทร์; Rateewan Onratsamee; Phaweena Meephradit; Orapin Thongdee; Piyachanok Buphachat; Pacharee Suwansri; Saksit Kulawong; Rajarudee Chotikawin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออก เพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นภาคที่มีความสำคัญในด้านการพ ...
  • โปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย 

   ปวีณา มีประดิษฐ์; Parvena Meepradit; โกเมศ อัมพวัน; Komate Amphawan; พิจิตรา ปฏิพัตร; Pichitra Patipat; ทิพรัตน์ นาคมอญ; Pichitra Patipat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย รูปแบบของการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การกำหนดมาตรการในการยืนทำงานอย่างปลอดภัย การสร้างโปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความป ...