Now showing items 1-3 of 3

  • การถอดบทเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงานธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 

   ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; พลากร สืบสำราญ; Phalakorn Suebsamran; นิยม จันทร์นวล; Niyom Junnual; อนันต์ ไชยกุลวัฒนา; Anun Chaikoolvatana; ชลลดา ไชยกุลวัฒนา; Cholada Chaikoolvatana; จงกลนี ศิริรัตน์; Jongkolnee Sirirat; รพินทร์ ยืนยาว; Rapin Yuenyao; วินัย วงศ์อาสา; Winai Wongarsa; วิชิต พุ่มจันทร์; Wichid Pumchan; สุดารัตน์ เวยสาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-06)
   หนังสือเล่มนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของคณะทำงาน ภายใต้โครงการการประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส-2019 พื้นที่เขตสุขภาพ 10 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระ ...
  • การประเมินประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-2019 พื้นที่เขตสุขภาพ 10 

   ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; พลากร สืบสำราญ; Phalakorn Suebsamran; นิยม จันทร์นวล; Niyom Junnual; ชลลดา ไชยกุลวัฒนา; Cholada Chaikoolvatana; อนันต์ ไชยกุลวัฒนา; Anun Chaikoolvatana; จงกลนี ศิริรัตน์; Jongkolnee Sirirat; รพินทร์ ยืนยาว; Rapin Yuenyao; วินัย วงศ์อาสา; Winai Wongarsa; วิชิต พุ่มจันทร์; Wichid Pumchan; สงกา สามารถ; Songka Samart (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-11)
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ผ่านมา เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ...
  • การประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตสุขภาพที่ 10 

   เมรีรัตน์ มั่นวงศ์; Mereerat Manwong; วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ; Weerawat Phancrut; กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; ฐิติรัช งานฉมัง; Thitirat Ngamchamung; ปวีณา ลิมปิทีปราการ; Pawena Limpiteeprakan; ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์; Taksin Pimpak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-07)
   การวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตสุขภาพที่ 10 เป็นการวิจัยเพื่อประเมินผล (Evaluation research) โดยใช้หลักการของ CIPP model ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 ...