Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM ในเชิงอุตสาหกรรม 

      ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์; Pattamaporn Kittayapong; ปรียาพร เกิดฤทธิ์; Preeyaporn Koedrith; อุรุญากร จันทร์แสง; Uruyakorn Chansang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
      การศึกษาวิจัยในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอสTM หรือยุงลายเพศผู้ที่ผ่านการทำหมันด้วยการฉายรังสีและ/หรือการถ่ายโอนแบคทีเรีย Wolbachia ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ชีวภัณฑ์ฯ ปริมาณมาก ...