Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย 

      อาชัญญา รัตนอุบล; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; ปาน กิมปี; ระวี สัจจโสภณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
      การวิจัยเรื่อง การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ในด้านเป้าหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ...