Now showing items 1-2 of 2

  • การสังเคราะห์การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงานชุมชนในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

   ขนิษฐา นันทบุตร; Kanittar Nantabut; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; ปราณี ธีรโสภณ; จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; Klaphachoen Chokbumrung; Phiyatida Nakakasian; Phanee Teerasophol; Jintana Lilakaiwan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   จากรูปแบบและแนวคิดที่นำไปสู่การพัฒนาในรูปธรรมการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่เป็นไปได้จริง ตามการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายสุขภาพและแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในแง่ของโครงสร้าง กลไกเครื่องมือ วิธีการทำงาน กระบวนการพัฒนาผู้ใ ...
  • อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย 

   ขนิษฐา นันทบุตร; Khnitha Nantrabutn; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; Khlaphachoen Chokbumrung; Phiyathida Nakhakasien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการสังเคราะห์อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 2) วิถีการดําเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพประชาชน ...