Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ 

      เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี; ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ; พรชัย ฬิลหาเวสส (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01)
      การศึกษานี้เป็นการศึกษาระบบการอภิบาลการคลังสาธารณสุขของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพต่างๆ และสามารถสร้างความยั่งยืนทางการเงินของระบบประกันสุขภาพของประเทศได้ ผลการศึกษาพบ ...