Now showing items 1-5 of 5

  • ทุกข์และการเผชิญทุกข์คนไทยในระบบสุขภาพ 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul; ปรารถนา จันทรุพันธุ์; จุรีรัตน์ กิจสมพร; ลือชัย ศรีเงินยวง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   การศึกษานี้มุ่งเจาะลึกถึงความทุกข์ มิติของความทุกข์ซึ่งเป็นมุมมองที่มาจากหลายๆ ส่วน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และทางชีววิทยาหรือกายภาพ การเผชิญและแก้ไขปัญหาความทุกข์ในมิติต่างๆ ที่เป็นผลมาจากระบบสุขภาพในปัจ ...
  • ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชน เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้ว 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   ระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชายในระบบครอบครัว นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบทที่แต่งงานแล้วการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก ...
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพ เล่ม 1 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (เครือข่ายผู้หญิงกับสุขภาพ ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • รื้อสร้างองค์ความคิดผู้หญิงกับสุขภาพเล่ม 2 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; กฤตยา อาชวนิจกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; จินตนา ยูนิพันธุ์; มัลลิกา มัติโก; นภาภรณ์ หะวานนท์; สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค; นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี; สุวิภา บุณยะโหตระ; อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม; ศิริพร จิรวัฒน์กุล; นาถฤดี เด่นดวง; กนกวรรณ ธราวรรณ; อรพรรณ เมธาดิลกกุล; ศิริอร สินธุ; เอื้อมพร ทองกระจาย; โชติมา กาญจนกุล; มัทนา เชตมี (ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541)
  • ศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 

   พิมพวัลย์ บุญมงคล; Pimpawan Boonmongkon; มัลลิกา มัติโก; นิภรณ์ สัณหจริยา; แววรุ้ง นาวาบุญนิยม; ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ; อัมพร หมาดเด็น; ศุภเลิศ กิจขจรไพบูลย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   งานวิจัยนี้ศึกษาถึงศักยภาพประชาคมที่สนองตอบต่อปัญหาความรุนแรงทั้งในระดับมหภาคและปัจเจก โดยวิเคราะห์ตั้งแต่ภาพรวมของสถานการณ์ประชาคม การก่อเกิด แนวคิด พัฒนาการ บทบาท และรูปแบบในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ...