Now showing items 1-1 of 1

    • รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน: กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

      จินตนา ลี้ละไกรวรรณ; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; บำเพ็ญจิต แสงชาติ; หทัยชนก บัวเจริญ; อัมพร เจริญชัย; สุพรรณี สุ่มเล็ก; วรรณภา นิวาสะวัต; ขนิษฐา นันทบุตร; ปราณี ธีรโสภณ; พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย; ทิพยกาย เปรุนาวิน; ชวนพิศ ทำนอง; ภัณฑิลา อิฐรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ นับได้ว่าเป็นยุทธวิธีที่สําคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้คนมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ การทําความเข้าใจเรื่องการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชนในชุมชน คณะผู้วิจัยได้ทําการศึก ...