Now showing items 1-2 of 2

  • ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย 

   ภัสสร ลิมานนท์; Patsorn Limanon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบายรายงานฉบับนี้อภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลพวงจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตโดยปราศจากการวางแผน หรือขาดการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา ...
  • ผลการกำกับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ 

   ภัสสร ลิมานนท์; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล; อนุวัฒน์ วัชรประภา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-03)
   รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการกํากับติดตามประเมินภายในโครงการเครือข่ายพัฒนาอาชีพอิสระของคนพิการ ที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ...