Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย 

      วิสาขา ภู่จินดา; ยลดา พงค์สุภา; วิภาพรรณ เพียรแย้ม; ภารณ วงศ์จันทร์; สิริสุดา หนูทิมทอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-07)
      การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชนบท รวมทั้งเพื่อส ...