Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบการให้บริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลปลาปาก จังหวัดนครพนม 

      สุพัฒน์ สมจิตรสกุล; Supat Somchirtsakul; พรรณทิวา สมจิตรสกุล; ทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์; กรรณิการ์ รัชอินทร์; มติกา สุนา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการคลินิกเบาหวาน ในโรงพยาบาลปลาปาก สามารถให้บริการได้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย และสามารถสร้างความตระหนักให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญ ...