Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี; ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ; พรชัย ฬิลหาเวสส (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01)
   การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาระบบการอภิบาลการคลังสาธารณสุขของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพต่างๆ และสามารถสร้างความยั่งยืนทางการเงินของระบบประกันสุขภาพของประเทศได้ ...
  • วิเคราะห์การหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์; Worawan Chanduaiywit; วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; Maslove, Allan; มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย; Thailand Development Research Institute Foundation (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยได้ผ่านการปฏิรูปครั้งสำคัญในปี 2544 เมื่อเริ่มมีการดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือรู้จักกันดีในนามของ “โครงการ 30 บาท” ในฐานะที่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือได้ว่าเป็น entitlement ...