Now showing items 1-1 of 1

    • การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 

      ไพศาล วิสาโล, พระ; PhraPaisan Wisalo; ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ; เมทัส อนุวัตรอุดม; นารี เจริญผลพิริยะ; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์; ดวงหทัย ชาติพุทธิกุล; Yongyut Buranachareonkit; Matas Anuwatudom; Naree Chareonpholpiriya; Naphanat Anuphongphan; Nonglak Throngsilsat; Dounghathai Chatphutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
      ในการศึกษาวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ความสนใจถึงที่มาของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏ ซึ่งผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการแพทย์แผนปัจจ ...