Now showing items 1-2 of 2

  • การศึกษาบทบาทและสมรรถนะเภสัชกรด้านสมุนไพรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในกระทรวงสาธารณสุข 

   รวงทิพย์ ตันติปิฎก; ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; ผกากรอง ขวัญข้าว; พินิต ชินสร้อย; ปิยะนุช ทิมคร; วสันต์ ชูชัยมงคล; ธนพงศ์ เพ็งผล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08-30)
   การศึกษาบทบาทและสมรรถนะเภสัชกรด้านสมุนไพรในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในกระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ ศึกษานโยบายเกี่ยวกับสมุนไพรของประเทศ ศึกษาความจำเป็นด้านสุขภาพ (Health ...
  • วิทยาศาสตร์ภายใต้วิธีคิดแบบลดส่วนกับความรุนแรงต่อสุขภาพ 

   ยงศักดิ์ ตันติปิฎก; Yongsak Thantiphidok; สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; Society and Health Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สังคมไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการปฏิรูประบบการศึกษาและระบบสุขภาพด้วยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาสำรวจทบทวนสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระห ...