Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ 

      รัมภา บุญสินสุข; สายธิดา ลาภอนันตสิน; ชุธิพัธ จิววะสังข์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
      วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือ เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางคลินิกสำหรับประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. ศึกษาความสามารถและความแม่นยำในการระบุความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ ...