Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ (ระยะที่ 1) 

      วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; เพ็ญศรี สงวนสิงห์; ธนาคม วงษ์บุญธรรม; มริน เปรมปรี; วรธันย์ นนทะบุตร (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.), 2558-07)
      การศึกษาโครงการพัฒนากรอบการทำงานในระดับเขตสาธารณสุข จังหวัด และอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนารูปแบบ (Model) การจัดการกับปัญหาในระดับพื้นที่อำเภอ ในรูปของระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาคม ...