Now showing items 1-5 of 5

  • การจัดกระบวนการสร้างแนวร่วมการทำงานของสถานจัดการงานวิจัยระบบสาธารณสุขภาคเหนือในอนาคต 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat; ชมนาด พจนามาตร์; สุสัณหา ยิ้มแย้ม; Chomnard Potjanamart; Susanha Yimyaem; มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์; Chiang Mai University. Faculty of Nursing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสุขภาพ ระบบสุขภาพและพลวัตรทางการเมืองและสังคมเมืองและสังคมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการวิจัยสุขภาพที่ตอบสนองต่อพลวัตรระบบสุขภาพภาคเหนือ ...
  • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษา ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   สุขภาพในแนวคิดใหม่เน้นความเป็นองค์รวมของกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และระบบ สุขภาพคือสิ่งทั้งมวลที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งพฤติกรรม วิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระบบการบริการสุขภาพและรูปแบบการให้บริก ...
  • การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาภาคเหนือ ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Senarat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนา เพื่อศึกาษารูปแบบและพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ...
  • พยาบาลและระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

   วิจิตร ศรีสุพรรณ; Wichit Srisuphan; วชิรา กสิโกศล; กอบกุล หนุเจริญกุล; สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ; วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   รายงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกระบวนการพัฒนาแนวคิดในการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ในชุมชน ภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมและการปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต โดยมุ่งเน้นบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลเป็นหลัก ...
  • รูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ 

   วิลาวัณย์ เสนารัตน์; Wilawan Saenarat; วิจิตร ศรีสุพรรณ; ประคิณ สุจฉายา; วิภาดา คุณาวิกติกุล; สุสัณหา ยิ้มแย้ม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาภาคเหนือนี้ ได้ใช้แบบวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการมีส่วนร่วม (participatory action research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ...