Now showing items 1-6 of 6

  • การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; ศุภวิตา แสนศักดิ์; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; วรพจน์ พรหมสัตยพรต; สุมัทนา กลางคาร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   การนำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ต้องการองค์ความรู้ที่แตกต่างออกไปจากการพัฒนานโยบายการวิจัยเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Implementation research: IR) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบาย (policy process) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ ...
  • การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ 

   วันชัย วัฒนศัพท์; ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ; ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์; ศิรินาถ ตงศิริ; ชนัญญา กาสินพิลา; สุจินันท์ หรสิทธิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-01)
   วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาทบทวนทางเลือกของระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกและประมวลผลเพื่อจัดทำภาพอนาคตของระบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อใช้กระบวนการสานเสวนาหาทา ...
  • การพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพิการโดยใช้รหัส ICF กับกลุ่มความพิการด้านจิตและพฤติกรรม 

   ศิรินาถ ตงศิริ; นริสา วงศ์พนารักษ์ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.), 2555-08)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบสอบถามเพื่อวัดสมรรถนะด้านจิตและพฤติกรรมของคนพิการ โดยใช้แนวความคิดและรหัส International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยก ...
  • การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง; Chanuttha Ploylearmsang; กตัญญู หอสูติสิมา; Katanyu Hawsuthisima (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ” เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากคณะ เภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง ...
  • การออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ 

   เมธี พิริยกานนท์; ศิรินาถ ตงศิริ (สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ, 2555-08)
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการสนับสนุนการออกแบบที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีพื้นที่ต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
  • ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ 

   วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า; Woralak Kongdenfha; ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri; ธีรวุฒิ ทวีภัทรวงศ์; Theerawut Thaweephattharawong; จิรวัฒน์ กิตติเดชา; เอกสิทธิ์ นาคราช; ชัชพงษ์ พงษ์พนา; อุกฤษ์ สาระชาติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559-03-24)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการที่ช่วยให้ care manager หรือผู้ให้บริการคนพิการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงานและประสานงานกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บข้อมูลคนพิการโดยใช้แนวความคิด ...