Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   สงครามชัย ลีทองดี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554)
   การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และได้มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
  • การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 

   สงครามชัย ลีทองดี (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2555)
   การประเมินผลการดำเนินงานตาม “แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ โดยเน้นการประเมินผลดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของแผนหลักการแพท ...