Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ 

      สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน (สถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน, 2555)
      การพัฒนาอาชีพและเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด คือ นนทบุรี ชลบุรี นครพนม และ นครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ สร้างเครือข่ายด้านอาชีพของคนพิการ ทั้งในกลุ่ม ...