Now showing items 1-2 of 2

  • ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-09)
   บทนำ ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของชุดการบริการและข้อมูลต่อหน่วยของรายโรค ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณอัตราจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพทุกกองทุน ...
  • ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-12)
   ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของชุดการบริการและข้อมูลต่อหน่วยของรายโรค ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการคำนวณอัตราจ่ายของกองทุนประกันสุขภาพทุกกองทุน ...