Now showing items 1-1 of 1

    • การดำเนินงานโครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด 

      อัญมณี บูรณกานนท์; ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล; สิริพรรณ ศรีมีชัย (สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด, 2553)
      โครงการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนับสนุนประสานและมีบทบาทและหน้าที่เพื่อการพัฒ ...