Now showing items 1-7 of 7

  • การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน 

   สุธี รัตนะมงคลกุล; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; อรุณ จิรวัฒน์กุล; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; สมรัตน์ จารุลักษณานันท์; วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล; สายบัว ชี้เจริญ; สุรพล เวียงนนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-12)
   การถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นการทบทวนการศึกษาการทำงานภายใต้โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 (Development of Network Management Systems in Multicenter Clinical Study : Phase III) ในปี พ.ศ. ...
  • การประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกโรคไตเรื้อรังภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

   สสิธร เทพตระการพร; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; ธีรพันธ์ แก้วดอก; ศุภางค์ วัฒนเสย; ณิชมน รักกะเปา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-03)
   จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลในสังกัดมีการจัดตั้งคลินิกโรคไตเรื้อรัง (CKD clinic) ขึ้น ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย CKD clinic ของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ Mixed ...
  • การศึกษากระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักลงสู่การปฏิบัติใน 12 เขตสุขภาพ 

   จารุวรรณ ธาดาเดช; Charuwan Tadadej; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsamlit; ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; Natkamol Chansatiporn; รณภูมิ สามัคคีคารมย์; Ronnapoom Samakeekarom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-10)
   แม้ว่าการวัดผลการดำเนินงานคือหัวใจของแนวคิดการพัฒนาเพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน แต่หากขาดความรู้ใน“กระบวนการถ่ายทอด”ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานประจำวันให้สอดรับตามเป ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 

   สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsomlit; คัติยา อีวาโนวิช; Katiya Ivanovitch; ศุภางค์ วัฒนเสย; Supang Wattanasoei; สุรางค์รัตน์ พ้องพาน; Surangrat Pongpan; สยัมภู ใสทา; Sayambhu Saita; นนท์ธิยา หอมขำ; Nontiya Homkham; ชวินทร มัยยะภักดี; Chavinthorn Maiyapakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-08)
   การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี และเทศบาลเมือ ...
  • ทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ตามมิติด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ 

   ยงยุทธ แฉล้มวงษ์; Yongyuth Chalamwong; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; Sirima Mongkolsomlit; สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์; Srawooth Paitoonpong; กัญญาภัค เงาศรี; Kanyaphak Ngaosri; ขวัญกมล ถนัดค้า; Kwankamon Thanadkah; ราตรี ประสมทรัพย์; Ratree Prasomsup; อัจฉรียา ตันมันทอง; Achareeya Tunmuntong; สุนีย์ แซ่คู; Sunee Sae-Khoo (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-09-14)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ให้ความสำคัญที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการและปรับปรุงระบบหลักประกันและบริการทางสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยอาศัยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานสู่การพัฒนาตามแผนงานวิจัย ...
  • ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของเครื่องมือคัดกรองไมโครแอลบูมินนูเรียด้วยระบบคะแนนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 

   สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; คัติยา อีวาโนวิช; สนธยา ทองพันธ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือ ความผิดปกติของไต ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะมีผลทำให้การทำงานของไตเสื่อมถอยลงจนถึงขั้นเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง แต่มีผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ป่วยมานานกว่า 10 ปี ...
  • รายงานประเมินนโยบายว่าด้วยวิวัฒนาการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; นิสิต วรรธนัจฉริยา; จารุวรรณ ธาดาเดช; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; เฉลิมพร บุญสิริ; สุนทร ชินประสาทศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
   รายงานฉบับนี้มุ่งหมายเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยก่อนและหลังการประกาศใช้พรบ.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ.2551 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายและแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป ...